Vad är SMART? (Målformulering)

SMART – Betydelse

S.M.A.R.T. är en metod som används för att förenkla utformningen av ett mål. Med hjälp av denna modell kan du enklare avgöra huruvida en målsättning är passande/applicerbar eller inte.

Det finns flera olika varianter av SMART, men den kanske vanligast förekommande varianten i Sverige står för: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt.

Modellen går exempelvis att använda för strategiska-, operativa- och taktiska mål.

 

SpecifiktSpecifikt mål

Målet ska vara klart och tydligt. Ju mer specifikt målet är, desto bättre.

Till exempel är –att tjäna 2 miljoner kronor– ett mer specifikt mål än att –att bli rik-.

 

MätbartMätbart mål

Målet måste innehålla mätbara kriterier. Tanken är att, om målet inte går att mäta, går det inte heller att avgöra om man gör några framsteg.

Till exempel är –att sälja dubbelt så mycket jämfört med förgående år– mätbart, medan –vi ska förbättra vår verksamhet– inte är det i samma utsträckning.

 

AccepteratAccepterat mål

Målet ska vara accepterat av samtliga som ska arbeta för att uppnå målet.

Om det råder skilda meningar om vad som ska uppnås, kommer det med största sannolikhet att påverka resultatet negativt.

 

RealistisktRealistiskt mål

Det måste vara rimligt och överhuvudtaget möjligt att uppnå målet. Överdrivna och orealistiska mål gör sällan någon nytta.

Detta betyder däremot inte att man inte ska behöva kämpa för att uppnå sina mål. Så, se till att dina mål är rimliga, även om de är utmanande.

 

TidssattTidssatt mål

Ett måldatum bör sättas, så att den som ska uppnå målet har en deadline att arbeta inför.

Med ett måldatum blir det enklare att fokusera på att arbeta mot målet istället för att andra arbetsuppgifter hamnar i vägen. En bestämd deadline innebär även att man (indirekt) har bestämt ett datum då man kan mäta om målet faktiskt har uppnåtts eller inte.

 

(Attraktivt)Attraktivt mål

Attraktivt är ett kriterium som ibland förekommer i SMART. Modellen kallas då för SMARTA istället.

Med attraktivt menar man att det är viktigt att sätta relevanta mål som spelar roll. Att sätta mål bara för sakens skull är endast olönsamt och tidskrävande.

 

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.


Brukar du använda dig av SMART, eller någon annan metod för att sätta mål? Lämna gärna en kommentar!

Vad är Content Marketing?

Vanligtvis beskrivs content marketing (även kallat för innehållsmarknadsföring) som en strategi för att skapa och publicera värdefullt och relevant material i syfte att attrahera, engagera och skapa lojalitet hos en definierad målgrupp.

Man kan säga att strålkastarljuset flyttas från företaget till kunderna, som i sin tur ska leda till att företaget får ännu mer förtroende och uppmärksamhet.

Content marketing är verkligen inget nytt påfund, men det har talats särskilt mycket om det under de senaste åren. Ett exempel på innehållsmarknadsföring från förr är baksidan på Arlas mjölkpaket, där man har publicerat tips i mer än fyrtio år och gör det än idag.

Google trender content marketing

 

Varför Content Marketing?

1. Få lojala kunder
Det är enklare att lita på en person som du känner, än en person som du inte känner. Samma sak gäller för ett företag.

När du delar material som är relevant och värdefullt för en särskild målgrupp, lär sig målgruppen att känna dig och ditt företag. På samma gång ökar trovärdigheten för de produkter och tjänster som ni erbjuder.

2. Attrahera nya kunder
Content marketing är en fantastisk metod för att locka nya kunder. Helst ska materialet lösa någon form av problem och vara delbart, som t.ex. en film på Youtube om hur man lagar en cykelpunktering.

Varför är detta så bra?
Jo, eftersom att de miljontals personer som vill veta hur man gör något, t.ex. tillagar en äppelpaj eller startar en blogg, kommer att söka efter en lösning och inte efter en produkt.

Om ditt företag delar med sig av lösningar får ni chansen att presentera era produkter, till skillnad från de företag som enbart marknadsför sina produkter.

3. Engagera kunder
Bra innehållsmarknadsföring skapar ett stort kundengagemang. Gör materialet delbart och uppmuntra till kommentarer och diskussioner, så kan dina kunder hjälpa till att sprida innehållet.

4. Sökmotoroptimera din hemsida
Att fylla en hemsida med massor av bra tillgångar är en av de mest effektiva metoderna för att sökmotoroptimera din hemsida. Sidan fylls med olika sökord och hemsidans anseende hos Google växer allteftersom fler personer väljer att dela den.

 

Innehållsmarknadsföringens fem frågor

Nedanstående fem frågor bör man ställa sig när man tar fram en strategi för sin content marketing.

– Vilken är målgruppen/vem är mottagaren?

– Vad för innehåll är mottagaren intresserad av?

– Hur ska vi förmedla innehållet så att mottagaren tar det till sig?

– Med vilken kanal kan vi effektivast nå mottagaren?

– Vilken tidpunkt är bäst för att innehållet ska nå mottagaren?

 

Innehållsmarknadsföringens tre U

Bra content marketing brukar vara minst ett av följande tre: Utbildande, Underhållande eller Upplysande (informativt).

Exempel: På hemsidan för rengöringsmedlet Vanish finns något som kallas ”Fläcklösaren”, där man får tips om hur man tar bort fläckar från olika ytor.

Tjänsten är:
Utbildade (man lär sig att ta bort fläckar, bland annat med olika ”husmorsknep”),
Underhållande (innehåller texter med inslag av humor),
Upplysande (man får veta på vilka ytor som Vanish är effektiv på)
och den löser problem. Alltså ett typexempel på bra och effektiv content marketing.


Vad har du för erfarenheter av content marketing? Dela med dig av dina bästa tips!

Vad är PEST-analys?

PEST-analysen är en modell som används för att urskilja vilka makrofaktorer* som påverkar ett företag. Bokstäverna i PEST står för politiska- (political), ekonomiska- (economic), sociokulturella- (social) och teknologiska (technological) faktorer.

Ibland läggs även rättsliga- (legal) och miljömässiga (environmental) faktorer till. Modellen kallas då för PESTLE-analys.

* Med makrofaktorer menas faktorer som finns på samhällelig nivå och som inte kan påverkas av det enskilda företaget eller den enskilda individen.

PEST-analysens användningsområden

Pest-analysen används för att:

– Se hur omgivningen påverkar ett företag.

– Planera för hur företaget ska bemöta framtida utmaningar.

– Avgöra vilka faktorer som är av störst vikt nu och i framtiden.

– Kombineras med andra verktyg som t.ex. Porters femkraftsmodell och SWOT-analys.

– Samla underlag till en omvärldsanalys eller nulägesanalys.

 

Faktorer i PEST

Politiska faktorer

Politiska
De politiska faktorerna är de faktorer som påverkas av olika länders politik. Detta kan t.ex. vara landets politiska stabilitet, skatteregler, handelslagar och anställningslagar.

 

Ekonomiska faktorer

Ekonomiska
Ekonomiska faktorer som kan påverka ett företag är t.ex. ett lands eller en unions ekonomiska situation. Det kan bland annat handla om inflationstakt, ekonomisk tillväxt, valutavärde och räntor.

 

Sociokulturella
De sociokulturella faktorerna omfattar sociala och kulturella faktorer. I dessa ingår bland annat utbildning, hälsomedvetenhet, säkerhet, populationstillväxt och modetrender.

 

Teknologiska
De teknologiska faktorerna omfattar länders teknologiska utveckling. Ämnen som ofta berörs är forskning, utveckling och automatisering.

 

Exempel på PEST-analys

Låt säga att ett svenskt företag som säljer cigarrer på internet ska göra en PEST-analys.

Vilka makrofaktorer tror du kan vara viktiga för e-butiken att granska? Här är några exempel:

Politiska – Ändrad tobaksskatt.
Om tobaksskatten ändras, bildas det direkta konsekvenser för företaget.

En skattehöjning skulle leda till mindre vinst för tobakshandeln, vilket i sin tur förmodligen skulle innebära att företaget höjer priserna på sina produkter. Då påverkar detta även slutkonsumenten och slutresultatet skulle bli minskad försäljning.

Ekonomiska – Lågkonjunktur.
En lågkonjunktur i Sverige innebär minskad efterfrågan på olika varor och tjänster. Detta skulle med största sannolikhet betyda att köpkraften generellt sett minskar inom tobaksmarknaden.

Cigarrhandlarna skulle förmodligen påverkas mer av lågkonjunkturen, då cigarrer oftare används som en ”lyxvara”  i Sverige, snarare än för vardagligt bruk.

Sociokulturella – Ökad hälsomedvetenhet.
I och med att allt fler personer förstår konsekvenserna av att röka, minskar användandet av produkter så som cigarrer och cigaretter.

Ökande hälsomedvetenhet i landet, innebär alltså minskad försäljning för cigarrhandlarna.

Teknologiska – E-cigaretter.
Allt fler personer väljer att använda E-cigaretter istället för vanliga cigaretter. Men E-cigaretterna kan för somliga personer även ersätta cigarrerna.

Alltså kan E-cigaretterna ta marknadsandelar av cigarrmarknaden, vilket innebär minskad försäljning för cigarrhandlarna.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.


Vad har du för erfarenheter av PEST-analyser? Lämna gärna en kommentar!

Vad är SWOT? Förklaring, exempel & mallar

SWOT – Betydelse

SWOT-analys (även kallad SWOT-matris) är en metod som används för att urskilja nuvarande styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats), i en organisation eller i ett projekt.

SWOT

Med hjälp av SWOT-analysen får man en överblick över inre och yttre förhållanden som både kan vara fördelaktiga samt ofördelaktiga för organisationen eller projektet.

Resultatet av en SWOT-analys utgör vanligen grunden för ett företags nulägesanalys. Modellen kan dessutom med fördel användas för att utveckla ett företags eller ett projekts strategi.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.

 

 

SWOT

Interna faktorer

Styrkor: Faktorer som ger organisationen eller projektet fördelar i förhållande till andra projekt/organisationer.

Svagheter: Faktorer som ger organisationen eller projektet nackdelar i förhållande till andra projekt/organisationer.


Externa faktorer

Möjligheter: Faktorer som organisationen eller projektet kan utnyttja till sin fördel.

Hot: Utomstående faktorer som kan innebära nackdelar för projektet eller organisationen.

 

SWOT – Exempel

Så här kan en SWOT-analys se ut för en restaurang:

Styrkor (S)

– Erfaren personal

– Många följare på sociala medier

– Ett tydligt koncept, enkelt att förstå

– Restaurangen är centralt belägen

Svagheter (W)

– Höga hyror

– Få återkommande kunder

– Liten lokal för servering (begränsad yta)

– Maten tar lång tid att tillaga

Möjligheter (O)

– Börja erbjuda take away

– Byta till en större lokal

– Expandera, öppna en ny restaurang

– Börja sälja alkoholhaltiga drycker

Hot (T)

– Våra driftkostnader kommer att öka inom kort

– En ny restaurang har öppnat i samma kvarter som oss

– En konkurrent har sänkt priserna för att locka kunder

– En konkurrent har köpt digitala reklamplatser inriktade på sökord relaterade till vår nisch

 

Gratis mallar för SWOT-analyser

Nedan finner du mina SWOT-matriser som du fritt får redigera och använda.

Börja med att vänsterklicka på en bild för att visa den i sin fulla storlek. Högerklicka därefter och tryck på ”Spara bild som…” för att spara bilden på din dator. Efter det kan du öppna bilden i t.ex. Photoshop och lägga in dina egna punkter.

 

Swot mall

SWOT-analys tom mall

Swotmatris gul

Swotmatris

E-postmarknadsföring – tips

E-postmarknadsföringens grunder

Om du är en av de som tror att e-postmarknadsföring har nått sitt bäst före-datum, så är det dags att tänka om.

Visst har företag missbrukat användandet av e-post och idag är spam i inkorgen vardagsmat för de flesta. Men kraften av att automatiskt kunna skicka ut tusentals mejl gratis och generera mängder av nya kunder, är helt enkelt för stor för att blunda för.

För om sanningen ska fram är ett bra e-postmarknadsföringssystem synonymt med ordet guldgruva för många företag.
Det bästa av allt är att när du väl har skapat en bra grund till ditt företags e-postmarknadsföring, kommer företagets e-postsystem att sköta sig självt.

Besökare på din hemsida kommer att kunna skriva in sig som prenumeranter till ert nyhetsbrev, så kan e-postsystemet skicka bekräftelsemejl, veckovisa mejl och liknande, helt automatiskt.
Så att du får tid att över till att skriva kvalitativa och informationsrika nyhetsbrev istället.

-Klicka här för att se mitt Youtubeklipp om e-postmarknadsföring-

Varför e-postmarknadsföring?

1. Enkelt att komma igång med

Du behöver ingen masterexamen i programmering för att lyckas skapa ett automatiskt e-postsystem. Tack vare tjänster som MailChimp och ReachMail kan du gratis, snabbt och enkelt komma igång med e-postmarknadsföringen.

2. Automatiskt

När du väl har skapat basen för ert e-postsystem kommer du att utan minsta ansträngning kunna skicka e-postmeddelanden till kunder och klienter. Du bestämmer i förväg när och hur mycket e-post som ska skickas ut och även vem det ska skickas till.

3. Skapa närvaro hos era kunder

För varje gång du skickar mejl som är relevant för era läsare, knyts ett starkare band mellan båda parterna. Mejlen påminner kunderna om att företaget finns och håller kunderna uppdaterade om era senaste nyheter. På sikt skapar bra e-postmarknadsföring lojalare kunder.

4. Marknadsför era produkter och tjänster

Framgångsreceptet för att lyckas med e-postmarknadsföringen är att kombinera innehållsrika nyhetsbrev som är värdefulla för era kunder, med resonemang om varför de ska handla just era produkter eller tjänster.

5. Generera trafik

Ett företag kan i de flesta fall enkelt öka besökarantalet på sin hemsida genom att använda content marketing i sina nyhetsbrev. Även om läsaren inte väljer att köpa en produkt/tjänst så uppkommer oerhört många positiva effekter av att trafiken till hemsidan växer.

Kom igång med e-postmarknadsföringen

Vad som behövs:

Prenumerationsformulär

Till att börja med behöver det finnas en plats där besökare kan välja att prenumerera på företagets nyhetsbrev, erbjudanden eller liknande.

Vanligtvis är detta en typ av prenumerationsformulär i vilket besökare kan fylla i sin e-postadress samt vad för typ av e-post de vill ta emot.
Denna typ av formulär går t.ex. att ha på företagets hemsida eller Facebooksida och går att skapa med olika e-postverktyg.

Prenumerationsformulär exempel

Plattform för att hantera e-post

Det finns flera gratistjänster som gör det enkelt för dig att hantera din e-postmarknadsföring.
Du kan exempelvis använda tjänsten MailChimp för att skicka upp till 12.000 mejl till 2.000 prenumeranter helt gratis.

Dessutom kan du enkelt designa snygga nyhetsbrev, hantera kontaktlistor, skapa prenumerationsformulär och mäta resultatet av utgående mejl.

Färdiga utskick

Det är viktigt att du har förberett olika automatiska utskick innan du uppmuntrar besökare att prenumerera på ert nyhetsbrev. Med de populäraste e-postverktygen kan du bestämma vad för innehåll som ska skickas till dina prenumeranter och när det ska skickas till dem.

Först och främst bör ett bekräftelsemejl skickas till de som precis har påbörjat sin prenumeration. Därefter är det bra att ha (förinställda) utskick som skickas efter en viss tids mellanrum.
Dessa mejl kan t.ex. innehålla information om företaget, er Youtube-kanal, eller era populäraste artiklar.

Det viktigaste är att bra material med jämna mellanrum skickas automatiskt till varje ny prenumerant. Innehållet i utskicken ska såklart stämma överens med det material som prenumeranten i förväg har valt att prenumerera på.

E-poststrategi

Sist men inte minst behövs en strategi för er e-postmarknadsföring, där ni bl.a. bestämmer utskicksfrekvensen samt hur många timmar som ska avsättas till utformningen av era nyhetsbrev. Noggrann planering är nyckeln till en lyckad e-poststrategi.

Utskickens innehåll & struktur

1. Ha en lockande och genomtänkt rubrik.

2. Att ha med en bild är oftast bra, men låt inte den ta för mycket plats. Vanliga proportioner är 70% text och 30% bild.

3. Håll texten kort och koncis och anpassa språket efter mottagaren/målgruppen.

4. Ha med det viktigaste i början av texten.

5. Uppmana till någonting, t.ex. bifoga en ”läs mer”-länk eller en länk till er senaste film.

6. Försök att ha en bra balans mellan mängden sälj-/kampanjutskick och nyhetsbrev/content marketing.

Nyhetsbrev exempel

Hur ofta ska jag skicka nyhetsbrev?

Bild kalender

En tumregler för hur ofta nyhetsbrev ska skickas är –mer än en gång varannan månad– men –mindre än en gång i veckan-. Detta beror såklart på vad för typ av innehåll du skickar och vad prenumeranten har gått med på att ta emot. Det är bättre att börja försiktigt än tvärt om, annars kan dina meddelanden hamna i spamfiltret.

 

Tjänster som erbjuder gratis e-postmarknadsföring


MailChimp

Gratis upp till 12.000 mejl till 2.000 prenumeranter.

ReachMail
Gratis upp till 5.000 kontakter.

 

Tips

– Använd e-postmarknadsföring för att bygga relationer, inte för att sälja produkter.

–  Slipp att fastna i spamfiltret genom att använda ett naturligt och korrekt språk. Undvik att använda hela meningar med capslock och mycket texter med färg.

– Det är olagligt att skicka oönskad e-postreklam till privatpersoner.

– Testa dig fram i lugn och ro. Läs igenom mejlet flera gånger innan du skickar iväg det, så slipper du pinsamheter som felstavningar och missade skiljetecken.

Följ upp och mät resultatet av dina utskick. Du kan bland annat se vilka länkar som läsarna trycker på mest.

– Ha i åtanke att många läser sin e-post i mobilen.

Uppmuntra dina prenumeranter! Ge dem tillgång till exklusivt material, så fortsätter de med största sannolikhet att vara era trogna följare.

Det ska vara enkelt att avsluta en e-postprenumeration. Du vill inte förlora en kund bara för att du förlorar en plats i deras inkorg.

 

Lycka till med mejlandet!

10 gratis marknadsföringsverktyg

Här har jag samlat tio kostnadsfria marknadsföringsverktyg som gör livet lite lättare för dig som arbetar med marknadsföring.

Här har jag samlat tio kostnadsfria marknadsföringsverktyg som gör livet lite lättare för dig som arbetar med marknadsföring. Alla dessa verktyg kan du använda gratis.

-Klicka här för att se mitt Youtubeklipp om 10 kostnadsfria verktyg som förenklar din marknadsföring-

 

10 gratis marknadsföringsverktyg


 

Sociala medier

1. HootSuite

Hootsuite logotyp

HootSuite är ett s.k. ”social media management system” som gör det enkelt för dig att genomföra en kampanj parallellt på flera olika sociala mediekanaler.

Med den kostnadsfria versionen av HootSuite kan du även schemalägga när dina inlägg ska publiceras på bl.a. Facebook, Twitter, Google+ och LinkedIn.
I gratisversionen ingår dessutom tre analytiska rapporter för dina sociala profiler.

Länk: https://hootsuite.com/

 

2. TweetReach

Vill du veta vilka dina mest inflytelserika följare på Twitter är? TweetReach mäter hur långt dina tweets sträcker sig och visar vilka läsare de når, – oavsett om de är dina följare eller inte. Ett bra redskap för att mäta effektiviteten av dina tweets, helt enkelt.

Länk: http://tweetreach.com/

 

3. Mentionmapp

Mentionmapp är ett verktyg som visuellt presenterar ditt nätverk på Twitter och visar hur hela nätverket hör samman. Använd Mentionmapp för hitta relevanta personer att följa, eller för att få bättre koll på vilka dina följare egentligen är.

Länk: http://mentionmapp.com/

 

Texter & nyckelord

4. Keyword Density Analyzer

SEObooks Keyword Density Analyzer mäter vilka ord och meningar som är vanligast förekommande på din hemsida. Tjänsten är särskilt effektiv för dig som sökmotoroptimerar en hemsida genom att använda specifika nyckelord i hemsidans texter.

Länk: http://tools.seobook.com/general/keyword-density/

 

5. Hemingway App

Skriver du långa texter på engelska? Då kan Hemingway App vara något för dig.

Kopiera en text och klistra in i Hemingway App, så markeras texten i olika färger beroende på vilka delar som är lättlästa och vilka som inte är det.

Länk: http://www.hemingwayapp.com/

 

E-mail

6. MailChimp

Med MailChimp kan du enkelt skapa och skicka nyhetsbrev som e-post. Tjänsten innehåller många smarta funktioner och är helt gratis (så länge du har under 2000 prenumeranter).

I programmet finns bland annat ett användarvänligt verktyg för att designa nyhetsbrev och dessutom ett analysverktyg för att mäta nyhetsbrevens räckvidd.

Länk: http://mailchimp.com/

 

Omvärld

7. Google Trender

Få reda på populära sökord på Google genom Google Trender.

Du kan se hur intresset av ett särskilt ämne har ändrats över tid och hur sökningar skiljer sig mellan olika grafiska positioner.

Länk: http://www.google.se/trends/

 

8. Google Alerts

Google alerts

Google Alerts är ett mycket användbart verktyg för dig som vill hålla koll på vad folk säger om ett särskilt ämne på nätet.

Allt du behöver göra är att skriva in det sökord som du vill ha uppdateringar om (t.ex. ditt företags namn) och din mailadress, så skickar Google mail till dig, allteftersom ny information tillkommer.

Du kan begränsa din sökning till en viss region och bestämma om du vill ha samtliga resultat eller enbart ”de bästa”.

Använd Google Alerts för att:

– Få veta vad folk skriver om ditt företag, dina konkurrenter eller den bransch du jobbar inom.

– Ge snabb respons om någon skriver något positivt eller negativt om ditt företag.

– Förhindra att personer plagierar texter som du har skrivit.

Länk: http://www.google.se/alerts

 

Övrigt

9. Google Analytics

Vill du veta hur många som besöker din hemsida och varifrån trafiken kommer? I Google Analytics ingår det mesta vad gäller webbanalys.

Om du inte redan känner till tjänsten rekommenderar jag att du läser om den här: https://support.google.com/analytics/answer/1008065?hl=sv

Länk: http://www.google.com/analytics/

 

10. Open Site Explorer

Med Open Site Explorer får du information om (valfria) domäner presenterade för dig, direkt i webbläsaren. Tjänsten har många funktioner och visar bland annat antalet återlänkningar till hemsidan, samt den totala mängden likes och shares i sociala medier.

Notera att du endast kan göra några enstaka sökningar per dag om du är medlem på hemsidan.

Länk: http://moz.com/researchtools/ose


Vilka av ovanstående verktyg använder du mest? Vet du om något annat bra marknadsföringsverktyg?

Lämna gärna en kommentar!