Vad är 4C-modellen? (Marknadsföring)

4C-modellen (Lauterborn’s four Cs) kan användas som ett alternativ till den populära 4P-modellen när man vill definiera ett företags marknadsmix.

Man kan säga att 4P sätter själva försäljningen i fokus, medan 4C är en mer kundorienterad metod som passar bättre för nischad marknadsföring än för massmarknadsföring.

De fyra C:na står för Consumer, Cost, Communication, och Convenience, d.v.s. konsument, kostnad, kommunikation och bekvämlighet.


4C-modellen


 

Konsument

4C:s konsument ersätter 4P:s produkt. Istället för att kategorisera en kund efter en särskild produkt, bör företaget fokusera på att försöka tillfredsställa kundens specifika behov. Detta kan företaget göra genom att ha en dialog med kunden och ta reda på vad kunden vill ha, för att därefter erbjuda en produkt som är skräddarsydd efter kundens behov.

 

Kostnad

4C:s kostnad ersätter 4P:s pris. Kostnad handlar inte bara om priset på en produkt, utan det inkluderar även andra kostnader som uppkommer på grund av köpet.

Exempel: Om man ska köpa en TV kostar det pengar för att åka till butiken och sedan för att frakta hem TV:n. Dessutom kan kostnader tillkomma för försäkringar och vid ett senare tillfälle kanske TV:n måste repareras. Alla dessa utgifter ingår i kostnaden.

 

Kommunikation

4C:s kommunikation ersätter 4P:s påverkan. Kommunikation omfattar all kontakt mellan kunden och företaget. Istället för att det endast är företaget som kommunicerar till kunden försöker man att skapa en dialog mellan båda parterna. Tvåvägskommunikation är särskilt nödvändigt för att företaget ska få information om kundens behov.

 

Bekvämlighet

4C:s bekvämlighet ersätter 4P:s plats. Ett företag bör idag känna till hur deras kunder föredrar att handla. Det handlar inte bara om var kunden köper en produkt, utan det är även viktigt att ha andra faktorer i åtanke. Man kan t.ex. kolla på hur lätt/svårt det är att genomföra ett köp och om det är enkelt att hitta information om produkten.

 

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.


Vilken modell föredrar du att använda; 4C eller 4P? Berätta gärna varför!

Vad är marknadsmix och 4p-modellen?


Marknadsmix (även kallad marknadsföringsmix) kallas den kombination av konkurrensmedel som en verksamhet använder i sin marknadsföring.

Marknadsmixen används i synnerhet för att definiera de strategiska positioner som verksamhetens produkter har på marknaden. För att göra detta använder man sig vanligtvis av 4p-modellen, som står för: produkt, pris, påverkan och plats.

Det förkommer även andra varianter av 4p-modellen, exempelvis 7p-modellen samt den mer kundorienterade 4c-modellen.

 

 Marknadsmix

 


 4p-modellen


 

Produkt

Med produkt (product) menar man kort och gott de produkter och tjänster som företaget erbjuder. Varje produkt går igenom en s.k. produktlivscykel. För att maximera lönsamheten bör företaget anpassa sin marknadsmix efter de olika stadierna i produktlivscykeln.

Produkten delas ibland in i tre delar, kärnprodukt, kringprodukt och metaprodukt. Kärnprodukten är själva produkten i sig, kringprodukten är något som ingår i erbjudandet utöver kärnprodukten (t.ex. garantier och försäkringar) och metaprodukten är den upplevelse eller känsla som produkten inger.

 

Pris

Precis som det låter så syftar pris (price) på hur mycket en kund behöver betala för en produkt. När priset på en produkt ska bestämmas är det viktigt att man har marknadsmixen i åtanke och att man har valt en prisstrategi, eftersom produktpriset är en betydande faktor för en produkts lönsamhet.

Man kan exempelvis använda prissättningsmetoderna skumning eller penetrationsprissättning.

 

Påverkan

Påverkan (promotion) omfattar all form av kommunikation som informerar människor om en produkt, t.ex. reklam, PR, annonsering, direktreklam och annan form av säljande kommunikation.
Genom att göra en nollpunktsanalys kan man ta reda på huruvida ett beslut rörande påverkan är värt att genomföra eller inte.

 

Plats

Plats (place) handlar om vilka distributionskanaler företaget väljer att använda för att kunderna ska kunna få tag i företagets produkter. Man tittar bland annat på var produkten säljs (t.ex. i fysiska butiker, på internet, eller via grossister) samt om produkten ska fraktas och i så fall hur.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.


Vad har du för erfarenheter av marknadsmix och 4p-modellen? Dela gärna med dig!

De viktigaste marknadsföringsmodellerna genom tiderna

När ett företag ska ta fram en marknadsföringsstrategi finns det en hel drös av modeller att välja bland. Nya marknadsföringsmodeller dyker upp titt som tätt och det kan vara svårt att veta vilka modeller man borde använda. Dels för att många modeller inte fungerar lika bra idag som de gjorde när de togs fram (ofta beroende på teknologiska och sociokulturella förändringar) och dels för att vissa modeller helt enkelt inte fungerar i verkligheten.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.

Men det finns några marknadsföringsmodeller som sticker ut ur mängden. De är modeller som under åratal har blivit hyllade av experter och idag anser många att dessa är de grundläggande marknadsföringsmodellerna. Du som studerar eller arbetar med marknadsföring kommer förmodligen att känna igen vissa av de här modellerna.

 


 Marknadsföringsmodellerna i korthet


 

1. Porters generiska strategier (kostnadsledarskap, differentiering, fokusering)

Porters generiska strategier kan användas när ett företag ska planera sin marknadsstrategi. Modellen utvecklas av marknadsföringsgurun Michael E. Porter, som menade att ett företag kan få konkurrensfördelar genom att välja en av tre strategier: kostnadsledarskap, differentiering eller fokusering.

2. 4P

Många företag använder sig av 4p-modellen när de ska definiera sin marknadsmix. Modellen är indelad i kategorierna produkt, pris, plats och påverkan, vilka utgör grunden för företagets erbjudanden. Det förekommer även andra varianter av 4p-modellen, exempelvis 7p-modellen, där man har lagt till punkterna personal, process och fysiska bevis.

3. 4C

4c-modellen är en variant av 4p-modellen, där man fokuserar på kunden istället för försäljningen. Många föredrar 4c-modellen framför 4p-modellen eftersom den är anpassad för nischad marknadsföring snarare än för massmarknadsföring.

4. Ansoffs matris

Ansoffs matris/produkt- och marknadsmatrisen är ett verktyg som har i syfte att utveckla ett företags marknads- och tillväxtstrategi. Genom att använda en av fyra strategier kan verksamheten växa. Strategierna är marknadspenetration, produktutveckling, marknadsutveckling och diversifiering.

5. PEST

PEST-analysen är ett verktyg som används för att urskilja olika makrofaktorer som påverkar företaget. Man tittar på politiska-, ekonomiska-, sociokulturella- och teknologiska faktorer. Det förekommer även andra varianter av PEST-analysen, t.ex. STEEP och PESTLE.

PEST-analys

6. SWOT

SWOT-analysen är en modell som de flesta marknadsförare förmodligen har stött på någon gång under sin karriär. Modellen går ut på man analyserar interna och externa faktorer som påverkar/kan påverka företaget. Resultatet av SWOT-analysen kan t.ex. användas i en nulägesanalys.

SWOT

7. Porters femkraftsmodell

Med Porters femkraftsmodell mäter man hur hög konkurrensnivån är inom en bransch. Man tittar inte enbart på konkurrens mellan befintliga aktörer, utan även leverantörers förhandlingsstyrka, kunders förhandlingsstyrka, substitut för varan eller tjänsten, samt konkurrens från nya aktörer.

8. Produktlivscykeln

Produktlivscykeln beskriver olika stadier som en produkt går igenom under sin livstid, – från att produkten lanseras på marknaden tills att försäljningen av produkten upphör. Man granskar fyra stadier: introduktionsstadiet, tillväxtstadiet, mognadsstadiet och nedgångsstadiet.

Produktlivscykel

9. Boston-matrisen

Boston-matrisen/BCG-matrisen är ett verktyg som används för att analysera ett företags produktportfölj. Kort sagt går modellen ut på att företaget kategoriserar sina produkter genom att ställa relativ marknadsandel i förhållande till tillväxtgrad. De fyra kategorierna kallas frågetecken, stjärnor, kassakor och hundar.

Boston-matris

10. USP

USP (Unique Selling Point/Unique Selling Proposition) är det unika i ett erbjudande, vilket gör ett företags produkter/tjänster annorlunda från konkurrenternas.

Unique Selling Point (USP)


Vilka marknadsföringsmodeller tycker du är bäst? Lämna gärna en kommentar och en motivering!

Vad är produktlivscykeln?

Produktlivscykeln är en serie av steg som en produkt går igenom under sin livstid på marknaden. Man delar vanligtvis in produktlivscykeln i fyra stadier som beskriver hur processen ser ut från att produkten lanseras på marknaden, tills att den tas bort.

De fyra stadierna kallas för introduktionsstadiet, tillväxtstadiet, mognadsstadiet samt nedgångsstadiet.

 

Produktlivscykeln

Produktlivscykel

Före en produkt lanseras pågår en period som kallas för utvecklingsstadiet, då företaget utvecklar sin produkt och förbereder att sälja den. Men det sker inte någon egentlig försäljning under den här tiden, alltså genererar produkten inga intäkter.

 


 Introduktionsstadiet


Introduktionsstadiet heter perioden då en produkt introduceras på marknaden. Då är försäljningssiffrorna vanligtvis låga och marknadsföringskostnaderna höga, eftersom att få personer känner till produkten.

Under introduktionsstadiet bör det huvudsakliga målet för ett företag vara att utveckla en marknad och att skapa en större efterfrågan för produkten. Dessutom bör företaget försöka maximera sin försäljning till s.k. early adopters.

 


Tillväxtstadiet


Under tillväxtstadiet ökar försäljningen betydligt eftersom allt fler personer börjar känna till produkten och dess fördelar. Normalt sett försöker man att expandera försäljningen till nya marknadssegment under den här perioden.

Det är inte ovanligt att konkurrenter dyker upp någon gång under de senare delarna av tillväxtstadiet och det är därför särskilt viktigt att företaget arbetar hårt för att stärka sitt varumärke. Målet är att kunderna ska föredra företagets produkt framför konkurrenternas.

Tillväxtstadiet

 


Mognadsstadiet


Mognadsstadiet är det mest lönsamma stadiet i hela produktlivscykeln. Försäljningen fortsätter att öka under mognadsstadiet, dock i en långsammare takt än under tillväxtstadiet. Även konkurrensen ökar under denna period, men företaget brukar ändå minska sina marknadsföringsutgifter i och med att produkten nu är etablerad och igenkänd på marknaden.

Under mognadsstadiet bör man fokusera på att maximera lönsamheten och att behålla så många marknadsandelar som möjligt.

Mognadsstadiet

 


Nedgångsstadiet


Nedgångsstadiet är den period då försäljningen börjar minska och marknaden blir allt mer mättad. Oftast beror nedgången på att fler konkurrenter och substitut till produkten uppenbarar sig på marknaden.

För att tjäna så mycket pengar som möjligt under nedgångsstadiet bör verksamheten välja ett av följande val:

– Att återlansera produkten med någon form av förbättring/ändring.

– Att fortsätta sälja produkten, fast till ett lägre pris, ända fram tills att det inte längre är lönsamt.

– Att stoppa försäljningen av produkten och istället sälja av det kvarstående lagret till en annan verksamhet.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.

Vad är Porters generiska strategier? (konkurrensstrategier)

Porters generiska strategier (även kallade Porters tre basstrategier/konkurrensstrategier) beskriver hur ett företag kan få konkurrensfördelar på en marknad genom att tillämpa en av följande tre marknadsstrategier; kostnadsledarskap, differentiering eller fokusering.

För att få strategiska konkurrensfördelar behöver företaget välja mellan att antingen erbjuda billigare produkter/tjänster än sina konkurrenter, eller att erbjuda något som kunderna är beredda att betala mer för. Företaget måste också bestämma om de ska rikta sina produkter mot hela industrin, eller bara mot en liten, nischad del av marknaden.

 

Porters generiska strategier

Så här ser Porters generiska strategier ut. De tre konkurrensstrategierna är kostnadsledarskap, differentiering, samt fokusering. Notera att fokusering är indelad i två delar; kostnadsbaserad fokusering samt differentierad fokusering.

 


Kostnadsledarskap


Kostnadsledarskap innebär att ett företag strävar för att erbjuda de billigaste produkterna och tjänsterna på marknaden. Målet är alltså att pressa priserna på produkten så mycket det bara går.

Det finns både för- och nackdelar med denna strategi. Så länge företaget faktiskt är billigast på marknaden så kommer det att generera kunder.
Men konkurrensen är ofta hög just eftersom att många företag satsar på att vara billigast. Därför är det inte helt ovanligt med så kallade priskrig, vilket på sikt kan leda till att branschen inte längre blir lönsam.

 

Exempel på företag som är kostnadsledare:

Ryan Air, LIDL, McDonalds

 


Differentiering


Differentiering är en generisk strategi som handlar om att få ett företag att sticka ut bland sina konkurrenter. Differentierade verksamheter säljer förvisso inte de billigaste produkterna eller tjänsterna, men de erbjuder något annat som kunderna är beredda att betala extra för.

Det kan till exempel handla om unika fördelar med själva kärnprodukten eller att det tillkommer speciella kringprodukter i erbjudandet.

 

Exempel på företag som är differentierade:

Apple, Bang & Olufsen, Lush

 


Fokusering


När Porters generiska strategier för första gången förklarades av Michael E. Porter var fokusering en ensam strategi, men idag delas den upp i två delar; kostnadsbaserad fokusering och differentieringsbaserad fokusering.

Kostnadsbaserad fokusering är precis samma sak som kostnadsledarskap förutom att företaget riktar sig mot en mindre, nischad marknad.

Differentieringsbaserad fokusering är samma sak som differentiering, fast även där riktar sig företaget till en mindre marknad.

 

Exempel på företag som tillämpar fokusering:

Dell och Hyundai

 


Stuck in the middle (fast i mitten)


Som tidigare nämnt så är tanken att ett företag endast ska tillämpa en av Porters tre generiska strategier. Detta beror på att kostnadsledarskap och differentiering fungerar som motpoler för varandra.
Om man misslyckas med detta finns risken att företaget blir Stuck in the middle, alltså att man fastnar mittemellan de olika strategierna och förlorar därför sina konkurrensfördelar.

Stuck in the middle svenska

Det har däremot diskuterats mycket kring huruvida det verkligen är dåligt att satsa på fler än en konkurrensstrategi och än idag finns det, så vitt jag vet, inget säkert svar.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.


Har du några bra exempel på företag som har lyckats med sina konkurrensstrategier? Dela med dig!

Vad är Porters femkraftsmodell?

Porters femkraftsmodell (Porter’s five forces) är en marknadsföringsmodell som används för att avgöra hur hög konkurrensnivån är inom en bransch.

Genom att analysera fem krafter kan man mäta konkurrensens omfattning och därigenom se hur attraktiv branschen är att vara verksam i. Ju större de fem konkurrenskrafterna är, desto hårdare pressas lönsamheten.

De fem krafterna är: Leverantörers förhandlingsstyrka, Kunders förhandlingsstyrka, Substitut för varan eller tjänsten, Konkurrens från nya aktörer samt Konkurrens mellan befintliga aktörer.

 

Porters femkraftsmodell

 


 Kunders förhandlingsstyrka


Kunders förhandlingsstyrka påverkas av hur många alternativ kunderna har att välja mellan när de ska köpa en produkt eller tjänst. Om kunderna har många valmöjligheter blir konkurrensen högre än om det enbart finns ett fåtal alternativ att välja bland.

Exempel: För den som vill köpa frukt finns det många butiker att handla ifrån, t.ex. matvarubutiker, kiosker, tidningsbutiker, eller online. Detta innebär att konkurrensen är hög. Men om man däremot vill köpa en flaska whiskey i Sverige är systembolaget i princip den enda försäljningsplatsen, vilket betyder att konkurrensen är låg.


Leverantörers förhandlingsstyrka


Leverantörers förhandlingsstyrka baseras på hur många leverantörer företag i branschen har att välja bland, samt hur betydande leverantörernas tjänster är för slutprodukten.

Om leverantörerna är många och företagen inte är särskilt beroende av deras tjänster kommer leverantörernas förhandlingsstyrka att vara låg. Men ju färre och viktigare leverantörerna är, desto större blir deras förhandlingsstyrka.


Exempel:
Om en cykelbutik endast har två leverantörer som kan erbjuda cykeldäck är leverantörernas förhandlingsstyrka hög. Dels för att det inte finns några andra alternativ att välja bland -alltså kan leverantörerna ta ut ett högt pris- och dels för att cykeldäck är en oumbärlig del av cykelbutikens slutprodukt; cykeln.

Förhandlingsstyrka

 


 Substitut för varan/tjänsten


Konkurrenskraften substitut för varan/tjänsten grundar sig i hur många alternativ det finns som kan ersätta en vara eller tjänst. Om det finns många alternativ som kan ersätta varan/tjänsten är konkurrensen högre än om det finns få ersättare att välja mellan.

Exempel: Det finns många alternativ till vanlig mjölk, – sojamjölk, havremjölk, mandelmjölk, rismjölk o.s.v. På grund av den stora konkurrensen pressas priserna på produkterna nedåt.

Substitut för varan/tjänsten


 Konkurrens från nya aktörer


Konkurrens från nya aktörer omfattar hur svårt (eller enkelt) det är för nya aktörer att etablera sig på marknaden. Ju svårare det är att starta en verksamhet, desto lägre kommer konkurrensen att vara.

Några orsaker till att det är svårt att etablera sig på en marknad kan vara att:

– Det krävs stora resurser för att bedriva verksamheten.

– Teknologin som används i branschen är mycket avancerad.

– Olika tillstånd krävs för att få driva verksamheten.

 


 Konkurrens mellan befintliga aktörer


Konkurrens mellan befintliga aktörer är det som vi vanligtvis brukar förknippa med ordet konkurrens.

Konkurrensnivån påverkas av hur många aktörer det finns på marknaden som erbjuder en likvärdig produkt/tjänst. Dessutom spelar marknadens tillväxttakt och aktörernas tillgångar en viktig roll för hur lönsam branschen är att vara verksam i.

Konkurrens mellan befintliga aktörer


Om du har några frågor, tankar eller åsikter om Porters femkraftsmodell, lämna gärna en kommentar!

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.