Kategoriarkiv: Marknad

Vad är targeting?

Vad är targeting? (Marknadsföring)

Targeting är ett begrepp inom marknadsföringsvetenskapen som syftar på själva processen då en verksamhet väljer sina målmarknader.

Termen targeting hör ihop med segmentering och positionering, men själva ordet targeting är inte särskilt vanligt förekommande i Sverige. En någorlunda korrekt översättning vore ”inriktning”, eftersom targeting går ut på att verksamheter riktar in sig på utvalda kundsegment. Man kan annars säga att targeting står för en verksamhets ”val av målmarknader”.

Targetings funktion (segmentation, targeting & positioning)

Targeting beskrivs ofta som en del av en process som på engelska kallas för segmentation, targeting and positioning (segmentering, inriktning, positionering). Syftet med processen är att göra varumärken och produkter mer attraktiva och på så vis öka försäljningen.

Först måste en verksamhet identifiera vilka deras kundtyper är och dela in kunderna i olika segment. Därefter kan verksamheten ta reda på vilka kundsegment de bör fokusera sin marknadsföring på, – alltså välja ut sina målmarknader (targeting).

Efter att kundsegmenten är hittade och målmarknaderna har valts ut kan verksamheten avgöra hur de ska nå ut till sina målmarknader (positionering). Verksamheten försöker då ta reda på hur varumärket och produkterna kan bli så attraktiva som möjligt för respektive målmarknad.

Val av målmarknad (inriktning)

 

Hur man väljer ut sina målmarknader

När en verksamhet har identifierat sina mest attraktiva marknadssegment är det dags att bestämma vilka av dessa som verksamheten ska rikta in sig på. Det finns tre viktiga faktorer som spelar roll i valet av målmarknad.

– Verksamhetens tillgångar och förutsättningar för att vara en aktör på marknaden.

– Konkurrenters tillgångar, erfarenheter och andelar på marknaden.

– Verksamhetens förmågor och resurser i förhållande till konkurrenterna.

Efter att ha fått kunskap om ovanstående punkter kan verksamheten avgöra vilka av segmenten som lämpar sig bäst att bli verksamhetens målmarknader.


Vad har du för erfarenheter av targeting? Känner du till några andra översättningar än val av målmarknad eller inriktning? Dela gärna med dig!

Vad är positionering?

Vad är positionering och produktpositionering?

Positionering är en marknadsstrategi som har i syfte att ge ett varumärke en unik position i kundernas medvetande. Målet är att varumärkets position ska skilja sig ifrån konkurrerande varumärkens positioner i sådan utsträckning att kunderna inte uppfattar det egna varumärket som ett alternativ likvärdigt konkurrenternas.

Man kan säga att syftet med positionering är att få ett företag och dess produkter att bli så attraktiva som möjligt för kunderna. Därför är positionering starkt förknippat med marknadssegmentering.

Skillnaden mellan positionering och produktpositionering är att positionering vanligtvis syftar på ett helt varumärkes position på marknaden (varumärkespositionering), medan produktpositionering syftar på specifika produkters positioner. Det är däremot vanligt att man använder ordet positionering för båda dessa begrepp.

Innan man analyserar ett företags position på marknaden bör man först och främst ta reda på vilka företagets primära kundgrupper är (segmentering). Därefter kan företaget anpassa sitt varumärke och sin produktlinje för att bli så attraktiva som möjligt för respektive kundgrupp (varumärkespositionering/produktpositionering).

En positioneringskarta kan vara ett användbart verktyg för den som vill visualisera olika produkters och varumärkens positioner på en marknad.

 

Exempel på varumärkespositionering

En tillverkare av dryckesglas, Einars Glas AB, har länge kämpat med att sälja dryckesglas på en allt mer mättad marknad.

Företaget gör årligen en marknadsundersökning och har nu märkt att intresset för billiga snapsglas har vuxit sig stort bland kunderna. Företaget tar därför fram en ny serie riktigt billiga snapsglas och väljer att marknadsföra dessa i, för företaget, helt nya marknadsföringskanaler; på dejtingforum för unga vuxna och i studenttidningar.

Med tiden växer intresset för snapsglasen och Einars Glas blir ett välkänt varumärke bland studenter och unga vuxna som identifierar varumärket som ”Sveriges billigaste snapsglas”.  Einars Glas positioneringstaktik har lyckats och försäljningen har ökat markant.

Glas - marknadsföring

 

Exempel på produktpositionering

En tillverkare av ost, Sigfrids Ost AB, har tidigare gjort en marknadssegmentering och kommit fram till att företaget har fyra primära kundtyper.

Kundtyp 1. är flerbarnsfamiljer som konsumerar mycket ost, gärna till ett lågt pris.

Kundtyp 2. är pensionärer som äter små mängder ost, främst delikatessostar.

Kundtyp 3. är laktosintoleranta/laktosallergiker.

Kundtyp 4. är personer som gärna betalar extra för ekologiska varor.

Tidigare har Sigfrids Ost AB enbart tillverkat två sorters ostar, Gouda- och Hushållsost. Men efter att ha gjort en omfattande marknadssegmentering har man bestämt sig för att bredda sitt sortiment med tre nya ostar:
Blåmögelost (till kundtyp 2)
Laktosfri hushållsost (till kundtyp 3)
Ekologisk Gouda (till kundtyp 4)

Istället för att marknadsföra all ost på ett och samma ställe har företaget valt att dela upp sina marknadsföringskampanjer. De två ostsorterna som företaget redan tillverkar har man valt att göra reklam för i olika familjetidningar medan de nya ostarna marknadsförs i andra nischade marknadsföringskanaler.
Sigfrids Ost har alltså tagit fram en produktportfölj innehållandes ostar som är skräddarsydda efter de olika kundtypernas behov.

Ost - Marknadsföring

 

Tips om positionering

Det kan vara mycket svårt att ompositionera ett redan etablerat varumärke, därför är det viktigt att man tidigt lägger stor vikt på att ta fram en effektiv positioneringsstrategi.

Frågor att ställa för att utvärdera företagets nuvarande position:

– Vilken position har vi i nuläget?

– Vilka positioner har våra konkurrenter?

– Är vi nära eller långt ifrån våra konkurrenter? Kan vi differentiera oss ut ännu mer?

– Vilken position vill vi ha, utifrån våra egna förutsättningar?

Positioneringsstrategi

 

Positioneringschecklista:

1. Är positioneringen tilltalande för våra kunder?

2. Är positioneringen tydlig och enkel att förstå?

3. Går det att effektivt marknadsföra företagets position?

4. Passar positioneringsstrategin företagets grundläggande kärnvärden?


 

Har du några tankar eller idéer om varumärkes- och produktpositionering? Skriv en kommentar!

Vad är marknadssegmentering?

Vad är marknadssegmentering?

Med marknadssegmentering menas själva processen att dela upp marknaden i flera grupper (så kallade segment).

I varje segment ska finnas konsumenter, företag eller länder som har, eller anses ha, viktiga gemensamma nämnare. Dessa gemensamma nämnare kan t.ex. vara särskilda intressen och behov som gör att segmentet skiljer sig ifrån andra segment.

Vanligtvis gör verksamheter en marknadssegmentering i syfte att ta reda på vad som definierar deras nyckelkunder. Därefter kan verksamheterna anpassa sin marknadsföring och försäljning gentemot varje segment för att öka försäljningen och på sikt öka verksamhetens lönsamhet. Denna process kallas för positionering.

– Använd marknadssegmentering för att definiera olika segment på marknaden.
– Använd därefter positionering för att erbjuda skräddarsydda lösningar till varje segment.

Marknadssegmentering

 

Exempel på marknadssegmentering
Ett företag som tillverkar kläder och säljer inom EU gör en marknadssegmentering och inser hur deras kunder kan delas in i tre olika segment.

Kundtyp 1. bor i länder med ett varmare klimat, t.ex. Spanien och Italien och efterfrågar tunnare och lättare kläder.

Kundtyp 2. bor i länder med ett kallare klimat, t.ex. Sverige och Norge och efterfrågar tjockare och varmare kläder.

Kundtyp 3. är mycket måna om miljön och köper endast ekologiska kläder.

Utifrån de tre ovanstående kundtyperna kan klädtillverkaren välja hur de ska positionera sig mot de olika kundtyperna – kanske ska man marknadsföra shorts och sandaler till kundtyp 1 samt höst och vinterjackor till kundtyp 2, istället för att nå ut med ett och samma erbjudande till samtliga kunder?

Olika typer av marknadssegmentering

Nedanför hittar du de vanligaste segmenteringsvariablerna.

Geografisk segmentering
Geografisk segmentering grundar sig i att attityder, beteenden och behov kan skilja sig mellan folk i olika geografiska områden.

Demografisk segmentering
En demografisk segmentering baseras på en befolknings storlek, fördelning och sammansättning. Det kan t.ex. handla om ålder, kön, yrke, utbildning och inkomst.

Beteendemässig segmentering
Beteendemässig segmentering delar in konsumenter i grupper beroende på exempelvis deras kunskap och attityd gentemot en produkt/tjänst.

Psykografisk segmentering
Psykografisk segmentering (ibland kallad för livsstil) handlar om vad kunderna har för levnadsförhållanden och vad de gör på sin fritid. Man kan exempelvis undersöka vilka externa influenser som påverkar kunderna mest.

Fysografisk segmentering
Fysografisk segmentering baseras på vad kunderna har för fysiska behov. Det går t.ex. att segmentera kunder i grupper utifrån vad de har för allergier eller baserat på deras fysiska tillstånd.

Kulturell segmentering
Kulturell segmentering används för att definiera en marknad utifrån kulturellt ursprung.

Känslomässig segmentering
Känslomässig segmentering sätter kundens känslomässiga behov i fokus. Man kan t.ex. kolla på hur kunden vill känna sig när de använder en särskild produkt.


 

Har du några frågor eller funderingar om marknadssegmentering eller positionering? Kommentera gärna!

Vad är en positioneringskarta

Vad är en positioneringskarta?

En positioneringskarta kan göra det enklare för ett företag att identifiera sina positioner på marknaden och att utveckla dessa. Med hjälp av positioneringskartan kan företaget visualisera hur kunder (befintliga och potentiella) uppfattar företagets position på marknaden, i förhållande till företagets konkurrenter. Det går även att använda positioneringskartan för att jämföra verksamheters produkter, tjänster och varumärken.

Positioneringskartan har oftast två dimensioner, men kan egentligen innehålla hur många dimensioner som helst. Vilka faktorer som man väljer att jämföra kan såklart variera, men det är mycket vanligt att den ena axeln representerar pris/kostnad.

PositioneringskartaHär kommer några exempel olika faktorer som man kan jämföra med hjälp av en positioneringskarta.

– Högt eller lågt pris?

– Stort eller litet sortiment? Nischat?

– Hög eller låg kvalitet?

– Budget- eller lyxvara?

– Sportigt eller säkert?

– Många eller få funktioner?

– Modernt eller traditionellt?

 

Det finns egentligen inga gränser för vilka faktorer man kan jämföra med positioneringskartan, men kom ihåg att det du ska mäta bör vara relevant för företaget. Med andra ord: använd positioneringskartan när du vill jämföra olika faktorer som faktiskt är av betydelse för verksamheten.

 


Vad har du för erfarenheter av positionering och positioneringskartor? Dela gärna med dig i kommentarsfältet nedan!