Kategoriarkiv: Marknadsplan

Vad är en handlingsplan

Vad är en handlingsplan?

En handlingsplan (ibland kallad aktivitetsplan) är ett planeringsverktyg som ska underlätta för företag att uppnå sina kort- och långsiktiga mål. Vanligtvis består handlingsplanen av en serie aktiviteter på operativ nivå som tillsammans ska leda till att företagets strategier förverkligas.

Handlingsplanen är en viktig del av marknadsplanen eftersom det är där man listar vilka marknadsaktiviteter som ska genomföras för att företagets marknadsmål ska uppnås.

 

Exempel handlingsplan

Mer avancerad än så här behöver inte en handlingsplan vara. Det viktigaste är att man får en tydlig överblick över vilka aktiviteter som ska göras samt hur, när och varför de ska göras.

Exempel handlingsplan

Klicka här för att se exemplet på handlingsplanen i Google Docs.

 

Handlingsplan innehåll

En bra handlingsplan beskriver hur och varför en aktivitet ska genomföras. Du kan enkelt skapa en handlingsplan genom att svara på följande frågor (mall hittar du längre ner på sidan):

1. Specifika uppgifter
 • Vad ska göras?
 • Vem ska göra det?
2. Tid
 • När ska aktiviteten göras?
3. Resurser
 • Vilka resurser ska användas?
4. Syfte
 • Varför ska aktiviteten göras?
 • Vilka mål/delmål är handlingsplanen ämnad att uppnå?
5. Utvärdering

… och slutligen, när aktiviteterna har blivit genomförda:

 • Vad blev resultatet?

 

Handlingsplan mall

Här är en enkel mall som passar för de flesta aktiviteter på operativ och taktisk nivå. Glöm inte att göra en utvärdering av resultatet efter det planerade slutdatumet. Uppföljningen är minst lika viktig som planeringen.

Mall handlingsplan

Klicka här för att visa och ladda ner mallen för handlingsplanen via Google Docs.

 

Utvärdering handlingsplan (mall)

Med denna mall kan du enkelt utvärdera de resultat som uppnåtts tack vare handlingsplanen. Resultatet blir särskilt tydligt om du jämför handlingsplanen och utvärderingsdokumentet med varandra.

Utvärdering handlingsplan

Klicka här för att visa och ladda ner mallen för utvärdering av handlingsplanen i Google Docs.


Hur brukar dina handlingsplaner se ut? Har du några tips på utformningen av handlingsplanen, eller känner du till andra bra mallar? Dela gärna med dig!

 

Hur man sätter smarta mål (för företaget)

Hur man sätter smarta mål (för företaget)

Att sätta upp ett mål för företaget är busenkelt, – du tänker ut något som du vill att företaget ska uppnå och sedan skriver du ner det på ett papper. Men att sätta realistiska och smarta mål kan vara betydligt svårare.

Om du inte är noggrann när du utformar verksamhetsmålen finns risken att företaget går miste om viktiga möjligheter, eller kanske ännu värre – att målen aldrig blir uppnådda. Därför är det viktigt att veta vad det finns för olika typer av mål och hur man optimerar verksamhetens målsättning.

I denna artikel går vi igenom hur företag kan sätta smarta mål och vad som skiljer de olika typerna av mål åt.

Kvantitativa och kvalitativa mål

En verksamhets mål kan delas in i kvalitativa och kvantitativa mål.

Kvantitativa mål – De kvantitativa målen går att mäta med siffror. För att ett mål ska räknas som kvantitativt måste resultatet gå att mäta i nummer (kvantitet).

Exempel på kvantitativt mål – Företag x ska öka antalet beställningar via mobila enheter med 10%.

Kvantitativa mål

Kvalitativa mål – Till skillnad från kvantitativa mål så går de kvalitativa målen inte att mäta med rena nummer. Resultatet av det kvalitativa målet genererar alltså ingen numerisk data, men går fortfarande att mäta genom t.ex. intervjuer.

Exempel på kvalitativt mål – Företag x ska utveckla en hemsida som är mer användarvänlig och anpassad för mobila enheter.

Kvalitativa mål

 

Strategiska, operativa och taktiska mål

Utöver kvalitativ och kvantitativ målsättning så kan man man dela in företagets mål i ytterligare tre kategorier, vilka är strategiska, operativa och taktiska mål.

Strategiskt mål

Strategisk planering handlar om en organisations övergripande planer och mål på lång sikt.

Exempel på strategiskt mål – Företag x ska öka sin omsättning med totalt 25% fram till år 2018.

 

Taktiskt mål

Taktisk planering omfattas av taktiker som ska få organisationen att uppnå sina strategiska mål.

Exempel på taktiskt mål – Företag x ska lansera en helt ny webbutik maj 2016.

 

Operativt mål

Operativ planering berör verksamhetens löpande drift och dagliga målsättningar.

Exempel på operativt mål – Företag x ska skriva ett nyhetsbrev idag och berätta för sina kunder om den kommande lanseringen av företagets nya webbutik.

 

Huvudmål och delmål

Genom att sätta upp delmål blir det enklare för en verksamhet att avgöra hur de ligger till i processen att uppnå huvudmålet (d.v.s. det primära målet). Delmålet skapar inte bara en bra kontrollpunkt för verksamheten utan brukar även bidra till ökad motivation bland de delaktiga.

Man kan säga att verksamhetens taktiska och operativa mål ska vara en form av delmål till de strategiska målen, d.v.s. huvudmålen.

Huvudmål, delmål

 

Hur man sätter effektiva mål

Nu när vi känner till vad det finns för olika typer av mål är det dags att gå igenom hur man kan sätta effektiva mål, oavsett om de är kvalitativa eller kvantitativa, kortsiktiga eller långsiktiga.

Det finns några särskilda faktorer som kännetecknar ett effektivt mål. Ett effektivt mål:

– Är utmanande men uppnåeligt.
– Leder verksamheten (märkbart) framåt på en operativ, taktisk eller strategisk nivå.
– Går att mäta och utvärdera.
– Är något som hela verksamheten kan och vill uppnå.

 

Modellen SMART och exempel på smarta mål

Den förmodligen vanligaste modellen för att sätta upp effektiva mål heter SMART. Smarta mål är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta.

Specifikt – målet ska vara konkret, t.ex. ”Företag x ska öka sin försäljning med 15% i år”.

Mätbart – målet ska gå att mäta, t.ex. ”Företag x ska sälja 10.000 enheter i år”.

Acceperat – målet ska vara accepterat av alla som arbetar för att uppnå målet, t.ex. att alla anställda i företag x är överens om att en ökad försäljningen med 15% är ett bra mål.

Realistiskt – målet måste gå att uppnå, även om det pushar företagets gränser, t.ex. att  företag x i år ska sälja 10.000 fler enheter än förgående år.

Tidssatt – det måste bestämmas en tid då målet ska vara uppnått, t.ex. ”företag x ska sälja 10.000 enheter före den 31 december 2016”.

Klicka här för att läsa mer om SMART.

Checklista och för smarta mål

Genom att svara på följande frågor kan du få en tydlig bild om huruvida ett mål är SMART och effektivt.

Planering

1. Vad är viktigast för oss nu och i framtiden?

2. Vad är syftet med målet?

3. Stämmer målet överens med våra övriga planer och strategier?

4. Ska företaget fokusera på detta mål eller finns det andra mål som bör prioriteras?

5. Kommer vi att kunna uppnå målet?

Strategi

1. Vad krävs för att vi ska uppnå målet?

2.Finns det några delmål?

3. Stämmer målet ihop med samtliga punkter i SMART-modellen?

Utvärdering

1. Är målet kvalitativt, kvantitativt eller både och?

2. Hur ska resultatet mätas?

Smarta mål


Har du några frågor om målsättning? Ställ din fråga i kommentarsfältet!

Vad är ett företags vision?

Vad är ett företags vision?

Vision (vision statement), eller företagsvision, kallas den formulering som beskriver vad ett företag strävar efter att uppnå i framtiden. Tanken är att visionen ska fungera som en röd tråd som präglar hela verksamheten och som tydligt visar vad företaget försöker att åstadkomma i framtiden.

Visionen är, till skillnad från andra målsättningar, mycket långsiktig och ibland inte helt realistisk. Inte heller ändras visionen över tid, vilket operativa, taktiska och strategiska mål gör. Man kan säga att visionen är en ledstjärna som ska visa vägen för verksamheten, snarare än ett uppnåeligt och konkret mål.

Vision företag

Fomulera företagets vision – Checklista

Företagsvisionen formuleras vanligtvis under verksamhetens uppstartsfas, precis som affärsidén. Det finns inga regler på hur visionen ska vara formulerad, men här kommer några tips.

 • Beskriv företagets vision i en enda mening och inkludera den i företagets marknadsplan.
 • Våga drömma – visionen är en strävan, inte ett realistiskt mål.
 • Kontrollera – är det här vad som verkligen präglar verksamheten och som driver företaget framåt?
 • Fundera – kommer företaget ha samma vision om 5-20 år?
 • Reflektera – vad säger visionen om vår verksamhet?

Exempel vision

Exempel på visioner

Här följer exempel på flera kända företags visioner.

IKEA
Att skapa en bättre vardag för de många människorna.

H&M
Vår vision är att hela vår verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Swedbank
Swedbank ska vara den ledande finansiella institutionen på sina hemmamarknader. Med ledande menas:

– den högsta kundtillfredsställelsen.
– den bästa lönsamheten.
– den mest attraktiva arbetsgivaren.

Telia Sonera
Att bidra till en värld med bättre möjligheter.

Microsoft
A computer on every desk and in every home; all running Microsoft software.

Disney
To make people happy.

Nike
To be the number one athletic company in the world.


Har du något exempel på en riktigt bra företagsvision? Dela gärna med dig i kommentarsfältet!

Formulera affärsidé

Konsten att skapa och formulera en bra affärsidé

Alla företag har en affärsidé, – ibland är den beskriven i ord och ibland är den inte det. Ur ett marknadsföringsperspektiv är det väldigt viktigt att affärsidén är konkret. Om man inte kan sätta ord på vad företaget sysslar med så blir det svårt att marknadsföra och sälja företagets produkter och tjänster på ett effektivt sätt.

Affärsidén beskrivs vanligtvis både i företagets affärsplan och marknadsplan. Den skrivna affärsidén ska i korthet beskriva vilka behov på marknaden som företaget har i syfte att tillfredsställa.

Affärsidé

Faktorer som kännetecknar en bra affärsidé

Alla affärsidéer är inte unika. En del redan beprövade affärsmodeller har kopierats och skapat flera nya lönsamma verksamheter. Men det finns några särskilda faktorer som utmärker många av världens toppföretag.

En bra affärsidé:

– Är unik. Företagets erbjudande är ensamt i sitt slag och inga konkurrenter kan erbjuda exakt samma sak. Klicka för att läsa mer om unika säljpoänger (unique selling propositions/USPar).

– Är lönsam. Den förmodligen viktigaste beståndsdelen i en lyckad affärsidé är företagets förmåga att generera vinst. Om företaget på sikt ska kunna leda (och överleva på) marknaden behöver företaget skapa lönsamhet.

– Är innovativ. Nytänkande och nyskapande är två gemensamma nämnare hos många av världens succéföretag. Att ständigt sträva efter utveckling och bidra med nya lösningar och idéer skapar konkurrenskraft.

– Löser problem/tillfredsställer behov. För att ett köp ska uppstå behöver en kund först och främst känna ett behov av att äga produkten eller använda tjänsten, vilket kallas för medvetenhetsstadiet i köpbeslutsprocessen. En bra affärsidé är tydlig i hur den löser problem och kan tillfredsställa marknadens behov.

 

Så formulerar du företagets affärsidé

En affärsidé ska gärna vara ungefär en till tre meningar lång och besvara följande frågor:

 • Vilka marknadsbehov har företaget i syfte att tillfredsställa?
 • Vilka är kunderna (målgruppen) och på vilken marknad arbetar företaget?
 • Vad gör företaget unikt? Vilka USPar gör att kunderna väljer ditt företag framför konkurrenternas?
 • Vad gör företaget lönsamt? Hur tjänar företaget sina pengar?

 

Affärsidé formulering

 

Affärsidé mall

Testa att formulera din affärsidé med hjälp av nedanstående mall. Det viktigaste är att beskrivningen besvarar frågorna i ovanstående stycke. Du kan självklart ”kasta om” strukturen på mallen så att meningen passar för just din verksamhet.

Företagsnamn affärsidé är att erbjuda erbjudande (som företaget tjänar pengar på) till målgrupp på/i/via marknad.

T.ex. Mozarts Tekniska Prylar AB:s affärsidé är att erbjuda solcellsdrivna miniräknare till gymnasieelever i hela Norden.

 

Affärsidé mall

 

Exempel på affärsidéer

Här kommer exempel på affärsidéer ifrån några stora svenska företag. Tänk på vilka av punkterna i stycket ”så formulerar du företagets affärsidé” som dessa företag har inkluderat i sin affärsidé.

H&M (2015)

H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris.

IKEA (2015):

Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt kan köpa dem.

Swedbank (2008)

Swedbank ska vara den ledande finansiella institutionen på sina hemmamarknader.

Genom att förstå och agera utifrån sina kunders behov kan Swedbank erbjuda kunderna de bästa finansiella lösningarna och därmed förbättra deras livskvalitet.

Telia Sonera (2013)

TeliaSoneras affärsidé är att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt.

Vårt fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse, säkra nätkvaliteten och ha en effektiv kostnadsstruktur.

TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi, men vi agerar med stark lokal förankring på våra olika marknader.

Volvo (Sedan start)

 • Att tillverka och sälja automobiler i Sverige och på export
 • Att huvudparten av alla väsentliga komponenter i Volvos bilar skulle vara konstruerade och ritade av egna tekniker
 • Att försäljningen av bolagets produkter skulle ske genom fristående återförsäljare

 


Känner du till några riktigt bra formulerade affärsidéer? Lämna gärna en kommentar och berätta!