Vad är AIDAS-modellen? (Marknadsföring)


AIDAS – Betydelse


AIDAS (även kallad AIDA) är en modell som beskriver de olika steg som en potentiell kund går igenom innan han/hon bestämmer sig för att köpa en produkt eller tjänst. Bokstäverna i modellens namn står för Attention, Interest, Desire, Action, och Satisfaction. Fortsätt läsa ”Vad är AIDAS-modellen? (Marknadsföring)”

Vad betyder Unique Selling Point (USP)?


USP definition


Unique Selling Point eller Unique Selling Proposition (USP) syftar på de unika faktorerna som skiljer ett företags erbjudanden från sina konkurrenters, till exempel särskilda garantivillkor, leveranstider eller att produkten/tjänsten är unik i sig. Fortsätt läsa ”Vad betyder Unique Selling Point (USP)?”

Vad är Ansoffs matris?

Ansoffs matris, även kallad för produkt- och marknadsmatrisen, är ett verktyg som används för att planera en verksamhets marknads- och tillväxtstrategi. Tanken är att verksamheten ska kunna växa genom att tillämpa en av följande fyra strategier; marknadspenetration, produktutveckling, marknadsutveckling eller diversifiering. Fortsätt läsa ”Vad är Ansoffs matris?”

Vad är SMART? (Målformulering)

SMART – Betydelse

S.M.A.R.T. är en metod som används för att förenkla utformningen av ett mål. Med hjälp av denna modell kan du enklare avgöra huruvida en målsättning är passande/applicerbar eller inte.

Det finns flera olika varianter av SMART, men den kanske vanligast förekommande varianten i Sverige står för: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt. Fortsätt läsa ”Vad är SMART? (Målformulering)”

Vad är PEST-analys?

PEST-analysen är en modell som används för att urskilja vilka makrofaktorer* som påverkar ett företag. Bokstäverna i PEST står för politiska- (political), ekonomiska- (economic), sociokulturella- (social) och teknologiska (technological) faktorer.

Ibland läggs även rättsliga- (legal) och miljömässiga (environmental) faktorer till. Modellen kallas då för PESTLE-analys. Fortsätt läsa ”Vad är PEST-analys?”

Vad är SWOT? Förklaring, exempel & mallar

SWOT – Betydelse

SWOT-analys (även kallad SWOT-matris) är en metod som används för att urskilja nuvarande styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats), i en organisation eller i ett projekt. Fortsätt läsa ”Vad är SWOT? Förklaring, exempel & mallar”