Kategoriarkiv: Teorier

Vad är marknadsstrategi?

Vad är marknadsstrategi?

Marknadsstrategi kallas den blandning av strategier som ett företag väljer att använda för att uppnå sina marknadsmål. I marknadsstrategin ingår även analys, formulering och utvärdering av företagets strategiska position.

Syftet med marknadsstrategin är att företaget ska kunna nå sina marknadsmål, vilket vanligen leder till ökad försäljning och konkurrenskraft. Marknadsmixen är en viktig del av marknadsstrategin som vanligtvis utgör grunden till företagets marknadsplan.

Marknadsstrategi

Marknadsstrategin är grunden till företagets marknadsplan.

 


Marknadsstrategi


Det finns åtskilliga metoder för att definiera och utforma ett företags marknadsstrategier. Här kommer några av de vanligaste sätten.

Strategier marknadsföring

Marknadsmix (4p, 7p, 4c)

Marknadsmixen, eller marknadsföringsmixen, fastställer de strategiska positioner som företaget har på marknaden. 4p- eller 7p-modellen brukar användas för att definiera marknadsmixen, alternativt 4c-modellen som är särskilt lämpad för tjänsteföretag.

Prissättningsstrategier

Konkurrenskraften och försäljningsvolymen påverkas direkt av vilka prissättningsstrategier företaget använder. Därför är det viktigt att hitta en eller flera prissättningsmetoder som går hand i hand med företagets marknadsmål.

Segmentering, targeting och positioneringsstrategier

Genom segmentering (indelning av olika kundgrupper) och targeting (val av målmarknader) kan företaget skapa en unik, konkurrenskraftig position i kundernas medvetande, vilket kallas för positionering.

Generiska strategier

Porters generiska strategier omfattar tre grundläggande marknadsstrategier som har i syfte att ge företaget konkurrensfördelar på marknaden. Dessa strategier kallas för differentiering, fokusering samt kostnadsledarskap.

Tillväxtstrategier

För att effektivt kunna växa på marknaden kan verksamheten tillämpa en av de fyra marknadsstrategierna i Ansoffs matris. De fyra tillväxtstrategierna heter produktutveckling, marknadsutveckling, marknadspenetration samt diversifiering.

Företagsstrategier

Nulägesanalyser, omvärldsanalyser och konkurrentanalyser kan användas för att att definiera företagets nuvarande strategiska position. Vanligt förekommande marknadsföringsmodeller för dessa typer av analyser är:

SWOT-analysen, som identifierar företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

PEST-analysen, vilken hjälper till att ta reda på hur omvärlden påverkar verksamheten.

Porters femkraftsmodell, som används för att bedöma hur stor konkurrenskraften är inom branschen.

 


Vilka modeller använder du för att definiera din verksamhets marknadsstrategi?

Prissättningsstrategier

Prissättning och prissättningsstrategier

Prissättning kallas det när ett företag bestämmer vilket pris deras produkter och tjänster ska säljas för. Det finns många faktorer att beakta när man ska avgöra vad som är ett lämpligt pris, t.ex. inköpskostnader och andra utgifter för produkten/tjänsten, hur stor efterfrågan är, hur den rådande konkurrensen ser ut och vad man vill uppnå genom försäljningen.

Pris är en av hörnstenarna i marknadsmixens 4p och 7p-modellen och prissättningsstrategin brukar beskrivas i en verksamhets marknadsplan.

Vad rätt prissättning ska uppnå

Att sätta rätt pris på ett erbjudande är en konst. För att lyckas måste verksamheten hitta en lämplig balans mellan prisgolvet (lägsta priset för att verksamheten ska gå i vinst) och pristaket (högsta priset innan efterfrågan avtar helt).

Man brukar säga att det är kostnaderna för produkten/tjänsten som avgör det lägsta priset medan efterfrågan hos kunderna styr det högsta priset. Någonstans mittemellan är det konkurrensen som påverkar priset och där landar vanligtvis själva slutpriset för produkten eller tjänsten.
Det finns dock undantagsfall då man t.ex. väljer att sälja produkter med förlust (lockpris) vilket du kan läsa mer om i stycket prissättningsstrategier/prissättningsmetoder.

Prissättning

Målet med en verksamhets prissättningsstrategi är ofta följande:

– Att uppnå verksamhetens ekonomiska mål, exempelvis lönsamhet.

– Att matcha efterfrågan på marknaden. Vad är kunden beredd att betala för produkten/tjänsten?

– Att samspela med resten av verksamhetens marknadsmix.

– Att stämma överens med verksamhetens positioneringsmål för varumärket. Speglar prissättningsstrategin verksamhetens image?

 

Prissättningsstrategier/Prissättningsmetoder

Här nedan hittar du ett antal prissättningsstrategier/prissättningsmetoder som är vanligt förekommande idag.

Skumning

Engelska: Skimming/Creaming

Skumningsprissättning, eller bara skumning, går ut på att man till en början tar ut ett relativt högt pris för en vara eller tjänst -då efterfrågan är hög- och sänker sedan priset successivt över tid -när efterfrågan minskar-.

Denna prissättningsmetod går hand i hand med innovationsspridningsteorin eftersom de första kunderna är beredda att betala mycket mer för en produkt/tjänst än de senare kundsegmenten.

Penetrationsprissättning

Engelska: Penetration pricing

Penetrationsprissättning betyder att man börjar med ett lågt pris för att nå en stor del av marknaden. Tanken är att det låga priset ska få kunderna att välja det billigare varumärket. Penetrationsprissättning skapar ofta goodwill hos kunderna och det låga priset kan försvåra för nya konkurrenter att ta sig in på marknaden.

Lockpris

Engelska: Loss leader

Lockpris innebär att man säljer en produkt eller tjänst till ett pris lägre än marknadspriset i syfte att locka kunder och öka försäljningen av andra, mer lönsamma varor/tjänster. Man säljer alltså någonting med förlust.

Värdebaserad prissättning

Engelska: Value-based pricing/Value optimized pricing

Värdebaserad prissättning handlar om att man bestämmer ett pris baserat på det upplevda kundvärdet istället för kostnaden att utveckla produkten/tjänsten. Denna prissättningsstrategi är vanlig inom bl.a. modeindustrin, där ett klädesplagg kan kosta några kronor att tillverka medan kunderna får betala ett mycket högre slutpris.

Prisdiskriminering

Engelska: Price discrimination

Prisdiskriminering innebär att man tar ut olika priser för en produkt/tjänst beroende på vilket marknadssegment man säljer till. Priset baseras vanligen på kundens vilja och förmåga att betala. Exempelvis erbjuder vissa företag rabatt till studenter som i många fall har lite mindre pengar att röra sig med.

 


Har du några tips på hur man sätter rätt pris på en produkt eller tjänst? Vilka prisstrategier använder ditt företag?  Dela gärna med dig!

Vad är targeting?

Vad är targeting? (Marknadsföring)

Targeting är ett begrepp inom marknadsföringsvetenskapen som syftar på själva processen då en verksamhet väljer sina målmarknader.

Termen targeting hör ihop med segmentering och positionering, men själva ordet targeting är inte särskilt vanligt förekommande i Sverige. En någorlunda korrekt översättning vore ”inriktning”, eftersom targeting går ut på att verksamheter riktar in sig på utvalda kundsegment. Man kan annars säga att targeting står för en verksamhets ”val av målmarknader”.

Targetings funktion (segmentation, targeting & positioning)

Targeting beskrivs ofta som en del av en process som på engelska kallas för segmentation, targeting and positioning (segmentering, inriktning, positionering). Syftet med processen är att göra varumärken och produkter mer attraktiva och på så vis öka försäljningen.

Först måste en verksamhet identifiera vilka deras kundtyper är och dela in kunderna i olika segment. Därefter kan verksamheten ta reda på vilka kundsegment de bör fokusera sin marknadsföring på, – alltså välja ut sina målmarknader (targeting).

Efter att kundsegmenten är hittade och målmarknaderna har valts ut kan verksamheten avgöra hur de ska nå ut till sina målmarknader (positionering). Verksamheten försöker då ta reda på hur varumärket och produkterna kan bli så attraktiva som möjligt för respektive målmarknad.

Val av målmarknad (inriktning)

 

Hur man väljer ut sina målmarknader

När en verksamhet har identifierat sina mest attraktiva marknadssegment är det dags att bestämma vilka av dessa som verksamheten ska rikta in sig på. Det finns tre viktiga faktorer som spelar roll i valet av målmarknad.

– Verksamhetens tillgångar och förutsättningar för att vara en aktör på marknaden.

– Konkurrenters tillgångar, erfarenheter och andelar på marknaden.

– Verksamhetens förmågor och resurser i förhållande till konkurrenterna.

Efter att ha fått kunskap om ovanstående punkter kan verksamheten avgöra vilka av segmenten som lämpar sig bäst att bli verksamhetens målmarknader.


Vad har du för erfarenheter av targeting? Känner du till några andra översättningar än val av målmarknad eller inriktning? Dela gärna med dig!

Vad är positionering?

Vad är positionering och produktpositionering?

Positionering är en marknadsstrategi som har i syfte att ge ett varumärke en unik position i kundernas medvetande. Målet är att varumärkets position ska skilja sig ifrån konkurrerande varumärkens positioner i sådan utsträckning att kunderna inte uppfattar det egna varumärket som ett alternativ likvärdigt konkurrenternas.

Man kan säga att syftet med positionering är att få ett företag och dess produkter att bli så attraktiva som möjligt för kunderna. Därför är positionering starkt förknippat med marknadssegmentering.

Skillnaden mellan positionering och produktpositionering är att positionering vanligtvis syftar på ett helt varumärkes position på marknaden (varumärkespositionering), medan produktpositionering syftar på specifika produkters positioner. Det är däremot vanligt att man använder ordet positionering för båda dessa begrepp.

Innan man analyserar ett företags position på marknaden bör man först och främst ta reda på vilka företagets primära kundgrupper är (segmentering). Därefter kan företaget anpassa sitt varumärke och sin produktlinje för att bli så attraktiva som möjligt för respektive kundgrupp (varumärkespositionering/produktpositionering).

En positioneringskarta kan vara ett användbart verktyg för den som vill visualisera olika produkters och varumärkens positioner på en marknad.

 

Exempel på varumärkespositionering

En tillverkare av dryckesglas, Einars Glas AB, har länge kämpat med att sälja dryckesglas på en allt mer mättad marknad.

Företaget gör årligen en marknadsundersökning och har nu märkt att intresset för billiga snapsglas har vuxit sig stort bland kunderna. Företaget tar därför fram en ny serie riktigt billiga snapsglas och väljer att marknadsföra dessa i, för företaget, helt nya marknadsföringskanaler; på dejtingforum för unga vuxna och i studenttidningar.

Med tiden växer intresset för snapsglasen och Einars Glas blir ett välkänt varumärke bland studenter och unga vuxna som identifierar varumärket som ”Sveriges billigaste snapsglas”.  Einars Glas positioneringstaktik har lyckats och försäljningen har ökat markant.

Glas - marknadsföring

 

Exempel på produktpositionering

En tillverkare av ost, Sigfrids Ost AB, har tidigare gjort en marknadssegmentering och kommit fram till att företaget har fyra primära kundtyper.

Kundtyp 1. är flerbarnsfamiljer som konsumerar mycket ost, gärna till ett lågt pris.

Kundtyp 2. är pensionärer som äter små mängder ost, främst delikatessostar.

Kundtyp 3. är laktosintoleranta/laktosallergiker.

Kundtyp 4. är personer som gärna betalar extra för ekologiska varor.

Tidigare har Sigfrids Ost AB enbart tillverkat två sorters ostar, Gouda- och Hushållsost. Men efter att ha gjort en omfattande marknadssegmentering har man bestämt sig för att bredda sitt sortiment med tre nya ostar:
Blåmögelost (till kundtyp 2)
Laktosfri hushållsost (till kundtyp 3)
Ekologisk Gouda (till kundtyp 4)

Istället för att marknadsföra all ost på ett och samma ställe har företaget valt att dela upp sina marknadsföringskampanjer. De två ostsorterna som företaget redan tillverkar har man valt att göra reklam för i olika familjetidningar medan de nya ostarna marknadsförs i andra nischade marknadsföringskanaler.
Sigfrids Ost har alltså tagit fram en produktportfölj innehållandes ostar som är skräddarsydda efter de olika kundtypernas behov.

Ost - Marknadsföring

 

Tips om positionering

Det kan vara mycket svårt att ompositionera ett redan etablerat varumärke, därför är det viktigt att man tidigt lägger stor vikt på att ta fram en effektiv positioneringsstrategi.

Frågor att ställa för att utvärdera företagets nuvarande position:

– Vilken position har vi i nuläget?

– Vilka positioner har våra konkurrenter?

– Är vi nära eller långt ifrån våra konkurrenter? Kan vi differentiera oss ut ännu mer?

– Vilken position vill vi ha, utifrån våra egna förutsättningar?

Positioneringsstrategi

 

Positioneringschecklista:

1. Är positioneringen tilltalande för våra kunder?

2. Är positioneringen tydlig och enkel att förstå?

3. Går det att effektivt marknadsföra företagets position?

4. Passar positioneringsstrategin företagets grundläggande kärnvärden?


 

Har du några tankar eller idéer om varumärkes- och produktpositionering? Skriv en kommentar!