Hur man sätter smarta mål (för företaget)

Här får du lära dig om hur verksamheter kan sätta kvalitativa och kvantitativa mål samt hur man beskriver målen i företagets marknadsplan.

Att sätta upp ett mål för företaget är busenkelt, – du tänker ut något som du vill att företaget ska uppnå och sedan skriver du ner det på ett papper. Men att sätta realistiska och smarta mål kan vara betydligt svårare.

Om du inte är noggrann när du utformar verksamhetsmålen finns risken att företaget går miste om viktiga möjligheter, eller kanske ännu värre – att målen aldrig blir uppnådda. Därför är det viktigt att veta vad det finns för olika typer av mål och hur man optimerar verksamhetens målsättning.

I denna artikel går vi igenom hur företag kan sätta smarta mål och vad som skiljer de olika typerna av mål åt.

Kvantitativa och kvalitativa mål

En verksamhets mål kan delas in i kvalitativa och kvantitativa mål.

Kvantitativa mål – De kvantitativa målen går att mäta med siffror. För att ett mål ska räknas som kvantitativt måste resultatet gå att mäta i nummer (kvantitet).

Exempel på kvantitativt mål – Företag x ska öka antalet beställningar via mobila enheter med 10%.

Kvalitativa mål – Till skillnad från kvantitativa mål så går de kvalitativa målen inte att mäta med rena nummer. Resultatet av det kvalitativa målet genererar alltså ingen numerisk data, men går fortfarande att mäta genom t.ex. intervjuer.

Exempel på kvalitativt mål – Företag x ska utveckla en hemsida som är mer användarvänlig och anpassad för mobila enheter.

 

Strategiska, operativa och taktiska mål

Utöver kvalitativ och kvantitativ målsättning så kan man man dela in företagets mål i ytterligare tre kategorier, vilka är strategiska, operativa och taktiska mål.

Strategisk planering handlar om en organisations övergripande planer och mål på lång sikt.

Exempel på strategiskt mål – Företag x ska öka sin omsättning med totalt 25% fram till år 2018.

 

Taktisk planering omfattas av taktiker som ska få organisationen att uppnå sina strategiska mål.

Exempel på taktiskt mål – Företag x ska lansera en helt ny webbutik maj 2016.

 

Operativ planering berör verksamhetens löpande drift och dagliga målsättningar.

Exempel på operativt mål – Företag x ska skriva ett nyhetsbrev idag och berätta för sina kunder om den kommande lanseringen av företagets nya webbutik.

 

Huvudmål och delmål

Genom att sätta upp delmål blir det enklare för en verksamhet att avgöra hur de ligger till i processen att uppnå huvudmålet (d.v.s. det primära målet). Delmålet skapar inte bara en bra kontrollpunkt för verksamheten utan brukar även bidra till ökad motivation bland de delaktiga.

Man kan säga att verksamhetens taktiska och operativa mål ska vara en form av delmål till de strategiska målen, d.v.s. huvudmålen.

 

Hur man sätter effektiva mål

Nu när vi känner till vad det finns för olika typer av mål är det dags att gå igenom hur man kan sätta effektiva mål, oavsett om de är kvalitativa eller kvantitativa, kortsiktiga eller långsiktiga.

Det finns några särskilda faktorer som kännetecknar ett effektivt mål. Ett effektivt mål:

– Är utmanande men uppnåeligt.
– Leder verksamheten (märkbart) framåt på en operativ, taktisk eller strategisk nivå.
– Går att mäta och utvärdera.
– Är något som hela verksamheten kan och vill uppnå.

 

Modellen SMART och exempel på smarta mål

Den förmodligen vanligaste modellen för att sätta upp effektiva mål heter SMART. Smarta mål är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta.

Specifikt – målet ska vara konkret, t.ex. ”Företag x ska öka sin försäljning med 15% i år”.

Mätbart – målet ska gå att mäta, t.ex. ”Företag x ska sälja 10.000 enheter i år”.

Acceperat – målet ska vara accepterat av alla som arbetar för att uppnå målet, t.ex. att alla anställda i företag x är överens om att en ökad försäljningen med 15% är ett bra mål.

Realistiskt – målet måste gå att uppnå, även om det pushar företagets gränser, t.ex. att  företag x i år ska sälja 10.000 fler enheter än förgående år.

Tidssatt – det måste bestämmas en tid då målet ska vara uppnått, t.ex. ”företag x ska sälja 10.000 enheter före den 31 december 2016”.

Klicka här för att läsa mer om SMART.

Checklista och för smarta mål

Genom att svara på följande frågor kan du få en tydlig bild om huruvida ett mål är SMART och effektivt.

Planering

1. Vad är viktigast för oss nu och i framtiden?

2. Vad är syftet med målet?

3. Stämmer målet överens med våra övriga planer och strategier?

4. Ska företaget fokusera på detta mål eller finns det andra mål som bör prioriteras?

5. Kommer vi att kunna uppnå målet?

Strategi

1. Vad krävs för att vi ska uppnå målet?

2.Finns det några delmål?

3. Stämmer målet ihop med samtliga punkter i SMART-modellen?

Utvärdering

1. Är målet kvalitativt, kvantitativt eller både och?

2. Hur ska resultatet mätas?


Har du några frågor om målsättning? Ställ din fråga i kommentarsfältet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *