Vad är en omvärldsanalys?

Genom att göra en omvärldsanalys kan ett företag få insikt i vad som händer i omvärlden och hur det påverkar den egna verksamheten. Med omvärlden menas egentligen allting utanför den egna verksamhetens gränser som exempelvis samhället, miljön och landets ekonomi samt teknologiska utveckling.

Syftet med omvärldsanalysen är att man ska få en så verklig bild som möjligt av hur omvärlden ser ut och påverkar företaget, så att företaget ska kunna förbättra sina egna förutsättningar genom att planera utifrån de utmaningar och möjligheter som omvärldsanalysen belyser.

Det är alltså viktigt att beakta omvärlden eftersom att omvärlden kan ändra företagets chanser att nå sina mål. Just därför är det vanligt att omvärldsanalysen ingår i ett företags marknadsplan.

 

En väl gjord omvärldsanalys ska kunna besvara följande frågor.

– Hur påverkas verksamheten av omvärlden?

– Vilka faktorer har mest betydelse för verksamheten, både nu och i framtiden?

– Hur ska verksamheten anpassa sig efter de utmaningar som identifieras i omvärldsanalysen?

– Hur ska verksamheten ta vara på de möjligheter som identifieras i omvärldsanalysen?

Modeller för omvärldsanalys

Det finns egentligen inga regler för hur omvärldsanalysen ska vara utformad eftersom den brukar se olika ut beroende på vilket ändamål den ska användas till. Men två vanligt förekommande modeller att använda som underlag till en omvärldsanalys är PEST-analysen (eller PESTLE/PESTEL/STEEP) samt SWOT-analysen.

PEST-analys

PEST-analysen går ut på att identifiera de kritiska makrofaktorer som påverkar verksamheten både positivt och negativt. Man granskar (externa) politiska, ekonomiska, sociokulturella samt teknologiska faktorer som påverkar verksamheten. I PESTLE-analysen har man lagt till rättsliga och miljömässiga faktorer.

Politiska faktorer kan exempelvis vara skatteregler, anställningslagar och andra politiska bestämmelser.

Ekonomiska faktorer kan exempelvis beröra konjunkturcykler och landets ekonomiska tillväxt.

Sociokulturella faktorer kan exempelvis handla om växande trender och befolkningens utbildningsgrad.

Teknologiska faktorer kan exempelvis gälla forskning och landets teknologiska utveckling.

Du kan läsa mer om PEST här.

 

SWOT-analys

SWOT-analysen handlar om att urskilja verksamhetens styrkor och svagheter (interna faktorer) samt möjligheter och hot (externa faktorer). Vad gäller omvärldsanalysen så berörs den egentligen bara av de två sista punkterna i modellen. Detta eftersom de två första punkterna endast omfattar den egna verksamheten.

Möjligheter (opportunities) berör externa faktorer som verksamheten kan dra vinning av.

Hot (threats) omfattar utomstående faktorer som kan ha negativ påverkan på verksamheten.

Du kan läsa mer om SWOT här.

 

Omvärldsanalys på engelska

Det finns egentligen ingen direkt översättning till omvärldsanalys på engelska. Jag har hört många olika förslag på vad det skulle kunna heta och det närmaste man förmodligen kan komma är environmental scanning.


Har du några frågor om omvärldsanalysen? Lämna gärna en kommentar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *