Akronymer & Förkortningar inom marknadsföringsbranschen

Här hittar du akronymer och förkortningar som är vanligt förekommande inom marknadsföringsbranschen.

Om du letar efter en särskild akronym eller förkortning, tryck CTRL + F och skriv in önskat ord i sökfältet.

Sidan uppdateras allteftersom.

AIDA(S)

AIDA(S) står för Attention (uppmärksamhet), Interest (intresse), Desire (önskan), Action (handling), Satisfaction (tillfredsställelse) och beskriver fem steg som är vanligt förekommande när en konsument aktiveras av reklam.

B2B

Business to Business syftar på handel och kommunikation från företag till företag.

B2C

Business to Consumer syftar på handel och kommunikation från företag till konsumentmarknaden.

CRM

Kort sagt så är CRM (Customer Relationship Management) ett system för att hantera ett företags interaktioner och relationer mellan företag och nuvarande samt blivande kunder. I ett CRM-system ingår vanligtvis teknologi för att hantera försäljning, marknadsföring, kundsupport, m.m.

CSR

Med CSR (Corporate Social Responsibility) menas företags samhällsansvar, d.v.s. hur företagen kompenserar och tar ansvar för sin påverkan på miljön och samhället.

CTA

CTA, eller call to action, är en form av uppmaning som har i syfte att få mottagaren att agera på direkten. Uppmaningen består vanligtvis utav en enda skriven eller uttalad mening.

Call to action är vanligt förekommande inom digital marknadsföring, – t.ex. på banners, knappar och i annonser. Några exempel på call to action är: ”Köp nu!”, ”Besök vår hemsida idag”, ”Klicka här för att läsa mer…” samt ”Gilla oss på Facebook”.

CTR

Click-through rate (klickfrekvens) visar hur många gånger någon klickar på en reklamannons på internet, dividerat med det totala antalet visningar.

DM

Med Direct Marketing (direktreklam) menas att företag kommunicerar direkt till kund. Några vanliga former av direktreklam är brev, SMS, E-post och reklam på internet.

ESP

Emotional Selling Proposition fokuserar, till skillnad från unique selling proposition (se USP), på den unika känslan av en produkt eller tjänst, istället för produktens praktiska egenskaper.

LBM

Med Location based marketing (platsbaserad marknadsföring) menas att en verksamhet når ut med information/reklam till befintliga och potentiella kunder, beroende på deras geografiska position. Läs mer om platsbaserad marknadsföring här.

PEST

PESTLE-analysen är en modell som används för att urskilja vilka makrofaktorer som påverkar ett företag. Bokstäverna i PESTLE står för politiska- (political), ekonomiska- (economic), sociokulturella- (social) och teknologiska (technological) faktorer. Läs mer om PEST här.

PESTLE

Samma som ovan, förutom att man har lagt till två ytterligare faktorer; rättsliga- (legal) och miljömässiga (environmental).

PESTEL

En alternativ stavning till PESTLE (se ovan).

PPC

Med Pay Per Click menas att ett företag betalar pengar till ägaren av en annonsplats på internet för varje gång någon klickar på annonsen.

PPV

Med Pay Per View menas att ett företag betalar pengar till ägaren av en annonsplats på internet för varje gång någon tittar på/exponeras för annonsen.

ROI

Return on Investment används för beräkna hur lönsam en investering är genom att ställa investerat kapital i förhållande till vinst.

SEO

SEO (Search Engine Optimization), eller sökmotoroptimering, innefattar metoder för att optimera en webbsidas synlighet bland olika sökmotorer, exempelvis Yahoo! och Google.

SMART

SMART är en metod för att förenkla utformningen av ett mål. Det finns många varianter på vad bokstäverna i SMART betyder, men en vanlig variant är : specifikt (Specific), mätbart (Measurable), accepterat (Agreed), realistiskt (Realistic) och tidssatt (Time-bound). Läs mer om SMART här.

SWOT

SWOT-analysen är en metod som används för att urskilja styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), Möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) i ett projekt eller i en organisation. Läs mer om SWOT här.

USP

En USP (Unique Selling Proposition/Point) är en unik egenskap som ett företag kan erbjuda sina kunder. För att något ska räknas som en USP ska inga andra konkurrenter kunna erbjuda exakt samma sak.

4C

4C-modellen kan användas för att definiera ett företags marknadsmix. De fyra C:na står för consumer, cost, communication och convenience, d.v.s. konsument, kostnad, kommunikation och bekvämlighet. 4C-modellen är ett mer kundorienterat alternativ än 4P-modellen.

4P

4P-modellen kan användas för att definiera ett företags marknadsmix. De fyra P:na står för product, price, promotion och place, d.v.s. produkt, pris, påverkan och plats.

7P

7C-modellen är en utveckling av 4P-modellen (se ovan), där man har lagt till punkterna people, process och physical evidence, d.v.s. personal, process och fysiska bevis. 7P-modellen är särskilt anpassad för tjänsteförsäljning.

 


 

Har du några tips på akronymer och förkortningar? Lämna gärna en kommentar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *