Viktiga marknadsföringsmodeller

Här har vi listat de marknadsföringsmodeller vi tycker är viktigast att känna till.

Läs Mer

SWOT-analys

En SWOT-analys är ett bra verktyg för att dels få en bild av nuläget dels skapa en beredskap för framtiden. Inled alltid en SWOT-analys med en brainstorming och gå igenom dessa delar:

Styrkor (Strengths) Vad är ditt varumärkes starka sidor och hur kan vi lyfta fram dessa ytterligare?

Svagheter (Weaknesses) Vad kan det finnas för svagheter i ditt varumärke och i din affärsidé.

Möjligheter (Opportunities) Se nu till omvärlden. Vilka möjligheter kan det finnas för ditt varumärke framöver?

Hot (Threaths) Vilka hot kan uppstå framöver? Och hur kan man arbeta för att undvika dessa.

Ansoff matris

Ansoff matris är inte lika känd som SWOT-analys men väldigt effektiv. Ansoff matris används för att välja tillväxtstrategi när det gäller produkter eller marknad. Matrisen består av:

Marknadspenetration: Sälja dina produkter på din nuvarande marknad. Driv ut dina konkurrenter och öka användningen av dina produkter.

Bredda marknaden: Sälja dina produkter på en ny marknad, i nya länder och nya platser.

Produktutveckling: Utveckla nya produkter till din befintliga marknad.

Diversifiering: Skapa nya produkter till nya marknader.

PEST-analys

En PEST-analys används främst av företag för att göra strategiska analyser om vad det finns för faktorer i makromiljön kring verksamheten som kan påverka verksamheten. Utifrån analysen kan verksamheten sedan göra en strategisk plan.

Politiska: Hur kan politiken i landet påverka verksamheten? Skatter, handelshinder och tull med mera.

Ekonomiska: Här ser man på inflation, växelkurser och tillväxt med mera.

Sociala: Vilken kultur råder i samhället? Hur är säkerheten? Hälsa, åldersfördelning med mera.

Tekniska: Forsknings- och utvecklingsaktiviteter.